1. תנאי השימוש באתר ומידע כללי:

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שבכתובת www.bydelicious.co.il (להלן: "האתר"). האתר הינו אתר אינטרנט להזמנת מוצרי מאפה, קינוחים, פירות, משקאות, לרבות באופן המיועד לאירועים, בבית, במקום העבודה, ובשמחות אחרות. האתר הינו בבעלות חברת דלישס – מגשי אירוח (“החברה”), שהינה חברה המייצרת ומשווקת מוצרי מזון, לרבות מגשי כיבוד לאירוח ולאירוע, ובעלים של בייקרי קפה BLUSH.

טרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר, המהווים את הבסיס להתקשרות עם החברה ולרכישה באמצעות האתר. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בעיון, הבנת והינך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו לך על ידי החברה עצמה בהתאם לתקנון/תנאי השימוש.

החברה שומרת לעצמה את האפשרות לעדכן את האתר, תכניו, התקנון, תנאי השימוש המופיעים בו וכיוצא באלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. באחריותכם הבלעדית לבדוק מעת לעת, ובפרט בטרם ביצוע הזמנות באמצעות האתר, האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביכם. כל עדכון יהא תקף החל ממועד פירסומו באתר. מובהר בזאת כי למשתמשים באתר ו/או למבצעים הזמנות באמצעותו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכל עדכון או שינוי כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות ו/או להפסיק, לפרקי זמן קצובים או בכלל, את פעילות האתר ו/או השירותים הניתנים בו, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

הכתוב בתקנון ביחס לחברה, מתייחס לרבות למנהלי החברה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, בעלי מניותיה, יועציה, וכן כל מי שפועל מטעמה של החברה.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולאמור לעיל, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

 1. 1. הגדרות
 • “COOKIES” – קבצי טקסט הנוצרים על ידי הדפדפן לפי פקודה ממחשבי החברה, הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב. קבצים אלה מכילים, בין היתר, מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד;
 • 2. “אישור הזמנה” – הינו כמפורט בסעיף ‎2.1 להלן;
 • “האתר” – משמעו אתר האינטרנט שכתובתו bydelicious.co.il וכן כל הדפים הקשורים לאותו הדומיין (Domain), ו/או לדומיין אחר בבעלות החברה, לרבות כל תוכן ודפי נחיתה המוצגים תחת סאב-דומיין (Sub-Domain) של דומיין בבעלות החברה;
 • “הודעת שינוי ו/או ביטול על ידי המזמין” – הינה כמפורט בסעיף ‎4.2 להלן;
 • “הזמנה” – הינה כמפורט בסעיף ‎5 להלן;
 • “החברה” – דלישס מגשי אירוח, ע.מ. 302865399, לרבות נושאי המשרה בה, עובדיה, מנהליה, יועציה, קבלני משנה המועסקים על ידה ובכלל זה ספקיה, סוכניה, כל הפועל מטעמה של החברה בקשר עם פעילותה באתר, לרבות מקימיו, מפעיליו, ממנהליו ו/או מי מטעמם של כל האמורים לעיל;
 • “חוק הגנת הפרטיות” – חוק הגנת הפרטיות התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;
 • “חוק הגנת הצרכן” – חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;
 • “חוק ההתיישנות” – חוק ההתיישנות, התשי”ח – 1958 ותקנות שיותקנו מכוחו, ככל שיותקנו, כפי נוסחם מעת לעת;
 • “חוק התקשורת (בזק ושידורים)” – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;
 • “מועד אספקה” – הינו כמפורט בסעיף 5 להלן;
 • “מוצרים” – מוצרים המוצעים למכירה על ידי החברה באתר, כפי שיהיו מעת לעת;
 • “מוצרים מוזמנים” – הינם כמפורט בסעיף5להלן;
 • "המזמין” –משתמש, בין אם פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, המבצע הזמנת מוצרים באתר כמפורט בסעיף 5 בין אם הזמנתו אושרה כאמור בסעיף ‎2.2 ובין אם לאו, והכל החל מרגע תחילת הליך ההזמנה באתר כאמור;
 • “מקום אספקה” – הינו כמפורט בסעיף ‎5 להלן;
 • “משתמש” או “משתמש באתר” – אדם, בין אם הוא פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושה שימוש מכל סוג באתר לכל מטרה, לרבות לצורך ביצוע הזמנה של מוצרי החברה.
 • “שימוש מסחרי” – בין היתר, פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, הפצת תכנים שיווקיים וכיוצא באלה פעולות לשימוש ברבים;
 • “התקנון” או “תנאי השימוש” – תקנון ותנאי השימוש באתר כמפורט להלן, כפי נוסחם מעת לעת;
 1. מהות האתר והשירותים בו:
  1. אתר דלישס הינו אתר סחר מקוון אשר נועד לספק מידע כללי על שירותי החברה ולאפשר ביצוע הזמנות של מוצרי מזון ומשקאות, מגשי אירוח, שירותי קייטרינג לאירועים וציוד נלווה, על פי התפריטים והמידע המופיעים באתר.
  2. אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לספק תוכן, מידע ושירותים איכותיים, אמינים ומדויקים. עם זאת, זמינות המוצרים תלויה בגורמים נוספים וייתכנו מקרים בהם חלק מהמוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר לא יהיו זמינים לרכישה. במידה ובוצעה הזמנה, נעשה מאמץ לעדכן על כך בהקדם. בנוסף, עליכם לבדוק את מאפייני המוצרים שברצונכם לרכוש טרם ביצוע הזמנה, ולוודא שהמוצר כמות שהוא מתאים לצרכיכם (לרבות רכיבי המוצרים ורגישויות מסוימות). התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
  3. לבירורים, שאלות, הערות או הארות אודות האתר, תנאי השימוש או השירותים המוצעים בו, נא פנו אלינו לכתובת דוא"ל [email protected] תוך ציון הפרטים המלאים (שם מלא, כתובת דוא"ל, טלפון ומהות הפניה) ונשיבכם בהקדם. ניתן גם לפנות בטלפון 073-3744911
  4. שעות פעילות שירות הלקוחות 8:30 – 17:30, בימים א' – ה' (ייתכנו שינויים בחגים ובמועדים). 
  5. החברה אינה מתחייבת שהשירותים הניתנים באתר לא יופסקו או יופרעו או יינתנו כסדרם ללא הפרעות. המשתמשים מסכימים לכך שהחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם להם עקב כך.
 1. שימוש באתר:
  1. בטרם רכישה באתר הנך נדרשת למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמינה ואמצעי התשלום (להלן: “טופס ההזמנה"). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח המזמין בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך.
  2. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
  3. בעת ביצוע הזמנה, המשתמש הינו בעלים החוקי של כרטיס אשראי תקף, כרטיס חיוב ו/או כל אמצעי תשלום אחר על פי חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 1986 ("חוק כרטיסי חיוב") ו/או קיבל כל הסכמה הנדרשת על פי דין מהבעלים החוקי של אמצעי התשלום לעשות שימוש בו לצרכי האתר.
  4. למרות האמור לעיל, הנהלת האתר שומרת לעצמה את האפשרות שלא לאפשר למשתמשים מסוימים לבצע הזמנה או פעולות כלשהן באמצעות האתר, וכן לחסום משתמשים ו/או שירותים ו/או שלא לקבל הזמנות ו/או לבטלן בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 1. ביצוע הזמנה באתר:
  1. כדי לבצע הזמנה, על המשתמשים לבחור את הפריטים שברצונם לרכוש, לבחור את כמות היחידות ו/או המשקל, לפי העניין, ולהוסיפם לסל הקניות.
  2. לאחר השלמת הליך "איסוף" המוצרים והפריטים שבכוונתם לרכוש, על המשתמשים ללחוץ על "מעבר לתשלום".
  3. בשלב זה המשתמשים יתבקשו להמשיך לתשלום כאורח או לעבור הליך של הרשמה: משתמשים חדשים נדרשים להזין את מלא הפרטים המבוקשים (שם מלא, דוא"ל, מספר טלפון נייד, וסיסמא). משתמשים קיימים נרשמים על פי כתובת הדוא"ל והסיסמה עמן נרשמו לאתר. במידה וההתחברות נעשתה באמצעות Google או Facebook, לא תידרש הזנת סיסמה.
  4. לאחר ההתחברות, המערכת תציג את "פרטי ההזמנה", הכולל את הפרטים ו/או השירותים, יחידותיהם, משקלם וכו', את מחירם הסופי של המוצרים, הטבות שמומשו, בתוספת עלות משלוח המוצרים.
  5. על המשתמשים לוודא כי המוצרים ותיאורם תואמים לצרכיהם ו/או לכל רגישות הידועה להם, וכי סיכום ההזמנה משקף נכונה את מספר היחידות ו/או הכמויות של המוצרים שהזמנתן מבוקשת.
  6. המחירים המפורסמים באתר כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח, אשר יתווספו למחיר הסופי של ההזמנה.
  7. לאחר וידוא פרטי ההזמנה, על המשתמשים ללחוץ על "מעבר לתשלום", למלא כתובת למשלוח (עבור לקוחות עסקיים בלבד – גם איש קשר לקבלת המשלוח ויתר הפרטים המבוקשים) ו/או לבחור באיסוף עצמי מכתובת החברה המפורטת באתר.
  8. בעת לחיצה על "תשלום בכרטיס אשראי", המשתמשים יועברו לאתר תשלומים מאובטח לצורך הזנת אמצעי התשלום. יובהר בזאת כי החברה אינה שומרת ו/או מאחסנת בכל אופן שהוא את פרטי אמצעי התשלום.
  9. מפעילת האתר אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי ההזמנה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מן המשתמש להזמין מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר.
  10. על מנת שהזמנה כלשהי תתקבל אצל מפעילת האתר, עליה להיקלט במחשבי מפעילת האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים. מפעילת האתר לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הנדרשים או אם ההזמנה כוללות פרטים שאינם קריאים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי מפעילת האתר.
  11. התשלום יבוצע ע"י כרטיס אשראי אשר הונפק בישראל /או על פי כל אמצעי תשלום אחר אשר יאושר מראש על ידי החברה. החברה רשאית (אך אינה מתחייבת) לאפשר עסקה של פריסה לתשלומים, בהתאם לתנאי החברה אשר הנפיקה את כרטיס החיוב. המזמין יישא בכל ריבית ו/או כל תשלום אחר אשר יתווסף למחיר העסקה בעקבות הפריסה לתשלומים.
  12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אופן ביצוע התשלום ו/או אמצעי ו/או צורות התשלום המקובלים עליה ו/או לקבוע הגבלות אודות פריסה לתשלומים או שלא לאפשר פריסה כאמור וכיוצא באלה, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  13. לאחר השלמת הזנת הנתונים תוצג הודעה כי "ההזמנה נשלחה בהצלחה" עם מספר מעקב. אין לראות באישור זה כקבלת ההזמנה במשרדי החברה ו/או אישור על ביצוע ההזמנה כיוצא באלה. אישור סופי על קבלת ההזמנה וקבלה מפורטת ישלחו בכתובת הדוא"ל אשר נמסרה בעת ההרשמה, וכנגד אישור על קבלת התשלום. יש לראות בהזמנה כאילו נקלטה במשרדי החברה רק לאחר קבלת האישור הסופי על ביצוע התשלום ופרטי ההזמנה.
  14. מחיר המוצרים המחייב הוא זה אשר יופיע באתר במועד ביצוע התשלום. החברה תנקוט במירב המאמצים (אך אינה מתחייבת) להודיע למזמין על עלייה במחיר המוצר, ככל והיה שינוי בין המחיר אשר הופיע באתר ביום ביצוע ההזמנה לבין המחיר בעת ביצוע התשלום בפועל. יובהר כי סעיף זה נכון גם אם חל שינוי ו/או עדכון במחיר המוצרים בעת ביצוע הליך ההזמנה עד להשלמתו.
  15. הזמנה שנקלטה החל מחצי שעה לפני תום פעילות מוקד שירות הלקוחות ו/או בימי ו', שבת וחג (בהם מוקד שירות הלקוחות אינו נותן מענה) תטופל ביום העסקים הבא. יובהר כי יום ו' אינו יום עסקים.
  16. מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בשום צורה שהיא לכל טעות הנעשית על-ידי המשתמש בהזנת איזה מפרטי ההזמנה, והמשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם, בנוגע לאמור.
  17. מובהר בזאת, כי הזנת פרטי הזמנה כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי מפעילת האתר תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על-פי כל דין כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות בגין נזקים העלולים להיגרם לאתר, למפעילת האתר ו/או למי מטעמה, עקב הרישום הכוזב, וכן תבטל את השתתפותו במכירה של אותו משתמש.
  18. המשתמש מאשר ומקבל את תנאי השימוש באתר, בעת ביצוע כל הזמנה.
 1. אספקת המוצרים:
  1. תיאום משלוח המוצרים יבוצע באמצעות האתר ו/או בשיחה טלפונית עם מוקד שירות הלקוחות, בהתאם לנתונים שמסרו המשתמשים ובהתאם לזמינות שירותי המשלוחים.
  2. שעות אספקת המוצרים יהיו משעה 6:30 ועד שעה 18:00 בימים א' – עד ה' ומשעה 6:30 עד 12:00 בצהריים בימי ו'.
  3. אספקת המוצרים תתבצע לאזורי המשלוח המוגדרים של החברה, בהתאם לרשימה המופיעה באתר ותעודכן מעת לעת.
  4. מחיר המשלוח ייקבע בהתאם ליעד, ויוצג לאחר הזנת הכתובת למשלוח. ייתכן שוני בתעריפים, בהתאם לכתובת המשלוח. החברה אינה מתחייבת לבצע משלוח מוצרים מחוץ לאזורי המשלוח.
  5. ככל ובוצעה הזמנה לכתובת המצויה מחוץ לאזורי המשלוח, על המזמין ובאחריותו לדאוג לאיסוף ההזמנה מכתובת החברה (רח' ההגנה 25, ראשון לציון) במסגרת זמני האיסוף אשר תואמו עמו.
  6. אספקת המוצרים תבוצע החל משעה ועד חצי שעה לפני שעת האספקה שסוכמה (להמחשה, הזמנה לשעה 12:00 תימסר בין השעות 10:00 ועד 11:30). הזמנות באיסוף עצמי יאספו עד חצי שעה לפני סיום פעילות שירות הלקוחות באותו יום. איסוף עצמי בימי ו' הינו בתיאום מראש בלבד.
  7. אספקת המוצרים טעונה אישור של התשלום על ידי חברת האשראי, זמינות או מלאי המוצרים באתר וזמינות שירותי השליחויות, על פי שיקול דעת החברה.
  8. במידה ויימצא כי חברת האשראי אינה מאשרת את עסקת הרכישה ו/או כי הפריטים שהוזמנו אינם נמצאים במלאי החברה, החברה תשתדל למסור הודעה מתאימה למזמין.
  9. במידה וחברת האשראי לא תכבד את העסקה, יתבקש המזמין ליצור קשר עם צוות האתר על מנת להסדיר את התשלום. במידה והמזמין לא עשה כן תוך יום עסקים אחד, תבוטל ההזמנה באופן חד צדדי.
  10. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או צוות האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות במקרה של עיכוב ו/או תקלה ו/או נזק אשר אינו נובע מפעילות האתר לרבות במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתם, לרבות תקלות הנובעות מהשבתת רשות הדואר / מחדלי חברת השילוח, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר שאינו בשליטתו של צוות האתר.
  11. מובהר בזאת כי על המזמין להיות בכתובת שמסר בעת זמני האספקה אשר תואמו עמו ו/או לדאוג להימצאות אדם מעל גיל 18 אשר יוכל לקבל את המשלוח בכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. ככל והמזמין ו/או אדם מטעמו לא יהיו נוכחים בכתובת שנמסרה בעת הזמנים שנקבעו לאספקה, החברה תשתדל (אך לא מתחייבת) לעשות מאמץ ולאתר את המזמין באמצעות מספר הטלפון שמסר בעת ההזמנה. ככל ולא יעלה בידי החברה לאתר את המזמין ו/או במידה ולא נמצא בכתובת למשלוח אדם אשר יש ביכולתו ובהרשאתו לקבל את ההזמנה, ההזמנה תוחזר למשרדי החברה ועל המזמין לדאוג לאסוף את ההזמנה מכתובת החברה עד לחצי שעה לפני תום פעילות החברה באותו יום. מובהר כי במקרה זה לא יינתן זיכוי ו/או החזר על מחיר המשלוח והמזמין יישא בעלות ההזמנה ובדמי המשלוח באופן מלא. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד בעקבות כך.
  12. היות שמדובר במוצרי מזון ומוצרים פסידים, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשמיד כל הזמנה שהוכנה ולא נאספה עד חצי שעה לפני תום פעילות החברה ביום האיסוף שסוכם עליו, וללא כל החזר כספי. המזמין מוותר על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
  13. מועדי אספקת המוצרים, אזורי המשלוח והחלוקה ושעות פעילות מוקד הלקוחות נתונים לשינויים, והכל בהתאם לשיקול דעת החברה.
 1. המוצרים באתר ומחיריהם:
  1. תמונות המוצרים באתר הן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין המוצרים המוצגים באתר לבין המוצרים הסופיים שיתקבלו ו/או רכיביהם כפי שמופיעים בתמונות.
  2. החברה ראשית להחליף ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצגים באתר, וללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. המחיר המצוין ליד המוצרים משקף את מחירם ביום ביצוע ההזמנה. במידה ומועד האספקה שונה מיום ביצוע ההזמנה, המחיר המחייב יהא זה המופיע באתר במועד ביצוע התשלום ועל המזמין להתעדכן במחירי המוצרים.
  4. מוצרים הנמכרים לפי משקל: מובהר כי תיתכן סטייה בין מספר היחידות ו/או משקל המוצרים אשר הוזמנו לבין אלה אשר יסופקו בפועל, והמזמין מוותר על כל טענה בעניין זה.
  5. ייתכן שינוי בין מחיר המוצרים אשר מציעה החברה באתר לבין מחיר המוצרים בהזמנה טלפונית ו/או בכל אופן אחר.
  6. על המזמין להודיע לחברה על כל רגישות מיוחדת הנוגעת לרכיבי המזון.
  7. במקרה של חוסר במוצרים ו/או פריטים מסוימים בהזמנה, החברה תעשה מאמץ סביר לצור קשר עם המזמין ולעדכנו על כך, ובמקרה האפשר להציע למזמין מוצר חלופי.
  8. החברה אינה מתחייבת לשמור על היסטורית הזמנות ו/או תיעוד רכישות באתר ו/או היסטוריית סל קניות וכיוצא באלה. החברה רשאית למחוק את "סל הקניות" של המזמין, ככל ולא בוצעה הזמנה בפרק זמן של 48 שעות מרגע הוספת המוצר. 
  9. הטבות, הנחות ומבצעי קידום מכירות באתר: החברה ראשית לקיים מבצעי קידום מכירות באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. המוצרים יסופקו במחיר מוזל בהתאם למבצעי קידום מכירות באתר, אך ורק אם המבצע היה בתוקף בעת ביצוע ההזמנה ועודנו בתוקף בעת מועד האספקה.
  10. יישומים חיצוניים ומפות: האתר מאפשר שימוש ביישומים של צדדים שלישיים והפניה לתוכנות חיצוניות, דוגמת מפות, תוכנות דוא"ל, יישומי הדפסה וכיוצא באלה. האתר ו/או מי מטעמו אינו מתחייב לתקינות של הקישורים ו/או התכנים המופיעים בהם.
 1. שינוי הזמנות, ביטולן ומדיניות החזרת מוצרים:
  1. מדיניות החזרת המוצרים, ביטול ו/או שינוי הזמנת המוצרים כפופה להוראות חוג הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות על פיו, הוראות חוק המכר, התשכ"ח 1968, הוראות חוק כרטיסי חיוב ו/או על פי כל דין.
  2. החברה לא מאפשרת החזרת הזמנות שסופקו. לא ניתן להחזיר ו/או לבטל הזמנת מוצרי מזון ו/או מוצרים פסידים אחרים ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד לפי דרישת המזמין ו/או טובין שאריזתם נפתחה.
  3. על המזמין לבדוק את המוצרים שהתקבלו עם קבלתם ואת התאמתם להזמנה. ככל וסופקו מוצרים ו/או פריטים שאינם תואמים להזמנה ו/או ככל שההזמנה לא סופקה במלואה, על המזמין להודיע על כך לחברה בתוך שעתיים מרגע קבלת ההזמנה. אי הודעה כאמור תיחשב כוויתור של המזמין על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם המשלוח וכהבעת שביעות רצונו מההזמנה שסופקה ותכולתה.
 1. ביטולים ושינויים:
  1. לא ניתן לבטל הזמנה מרגע וזו סופקה.
  2. ביטול הזמנה עד 30 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע יחויב בסך של 5% משווי ההזמנה הכולל או בסך של 100 ₪, לפי הנמוך מהם.
  3. ביטול הזמנה החל מ- 30 ימים ועד 14 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע, יחויב בסך של 25% משווי ההזמנה הכולל.
  4. ביטול הזמנה החל מ- 14 ימים ועד 3 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע, יחויב בסך של 50% משווי ההזמנה הכולל.
  5. ביטול הזמנה החל מ- 3 ימי עבודה לפני מועד האספקה אשר נקבע ואילך יחויב במלוא עלות ההזמנה (100%).
  6. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה אשר נגרמו ע"י החברה ו/או מי מטעמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת של החוזה ע"י החברה, לא ייגבו דמי ביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה. מובהר בזאת כי חוסר במוצר ו/או פריטים מסוימים מההזמנה, לא יהווה עילה לביטול העסקה בגין אי פגם ו/או אי התאמה. במקרה ולא סופק מוצר ו/או פריט, מסיבת חוסר במלאי ו/או סיבה אחרת, החברה תספק למזמין החזר כספי בהתאם לשווי הפריט אשר חויב ו/או מוצר חלופי, כפי שאושר על ידו, ותספק את יתרת ההזמנה.
  7. שינוי הזמנות:
   1. שינוי הזמנות, לרבות שינוי של מועד אספקת הזמנה ו/או תכולת ההזמנה, יעשה בהסכמת החברה בלבד.
   2. בקשת מזמין לשינוי הזמנה תימסר בשעות הפעילות, באמצעות כתובת דוא"ל [email protected], ועד 3 ימי עבודה לפני מועד האספקה המקורי אשר סוכם עליו.
   3. מזמין שביקש שינוי של ההזמנה בין 14 ועד 3 ימי עסקים לפני מועד האספקה המקורי אשר נקבע, יחויב המזמין בתוספת בסך של 25% מגובה ההזמנה. סירוב לתשלום התוספת כמוה כביטול ההזמנה כולה והחברה תגבה את דמי הביטול המפורטים בהסכם זה.
   4. לא ניתן לשנות הזמנה החל מ – 3 ימי עבודה לפני מועד האספקה המקורי אשר נקבע. דין שינוי זה הינו כדין ביטול ההזמנה והחברה תגבה על כך את מלא עלות ההזמנה. 
  8. החברה רשאית מצידה לשנות או לבטל את ההזמנה, בכפוף למסירת הודעה על כך למזמין טרם המועד הקבוע לאספקה. לא ייגבה תשלום על הזמנה שבוטלה על ידי החברה.
 1. שירותים נוספים:
  1. האתר מאפשר למשתמשים למסור את פרטיהם על מנת לקבל הצעות עבור קייטרינג לאירועים, כיבוד לימי עיון, הרמות כוסית ועוד. מובהר בזאת כי מסירת הפרטים באמצעות האתר אינה מהווה אישור על קבלת המידע אצל החברה ו/או הסכמה לתוכנו ו/או הסכמת החברה ליתן את השירותים המבוקשים ואינה מחייבת את החברה בכל אופן שהוא.
  2. התפריטים המוצגים באתר לא יחייבו את החברה בכל אופן שהוא. ייתכנו שינויים בין המוצרים, הרכיבים, הפריטים, הכמויות  אשר יפורסמו לבין אלה אשר יסופקו לאחר ביצוע ההזמנה. ייתכן שינוי בין המחירים המוצגים באתר לבין המחירים במשרדי החברה. יובהר כי רק הזמנה אשר התקבלה ואושרה על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תכובד.
 1. אחריות ושיפוי:
  1. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק ו/או הפסד ו/או חסרון כיס אשר ייגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי בעקבות השימוש באתר ו/או ביצוע הזמנות ו/או רכישות באתר ו/או עיכוב בעת אספקת ההזמנות וכיוצא באלה.
  2. החברה עושה מאמצים לספק מוצרים איכותיים ושוקדת על טיבם של המוצרים ורכיביהם. עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, בגוף או ברכוש, ו/או הפסד, אשר נובע מהשימוש באתר ו/או מהמוצרים אשר יסופקו במסגרת השירותים המוצעים באתר, והכל בכפוף לאמור בכל דין.  על המזמין ובאחריותו לוודא כי המוצרים תואמים לצרכיו ולרגישויותיו השונות, ככל שישנן.
  3. החברה לא תישא בכל נזק אשר ייגרם למזמין עקב טעות ו/או מחדל מטעמו, לרבות טעות בעת הזנת הפרטים האישיים, הזמנת המוצרים, הזנת המוצרים, הזנת כתובת למשלוח המוצרים וכיוצא באלה. יובהר כי האחריות לכל נזק שיגרם לחברה ו/או למזמין ו/או לכל צד שלישי אחר עקב טעות של המזמין תוטל על המזמין, על כל המשתמע מכך.
  4. בכל מקרה, חבותה של החברה ו/או מי מטעמה למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר לא תעלה על גובה הסכום ששילם ו/או היה צריך לשלם המזמין עבור המוצר או השירות בעת הרכישה.
  5. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטת החברה ו/או מי מטעמה והיא אינה נושאת בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.
  6. החברה לא תהא אחראית לכל נזק אשר ייגרם למשתמש באתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהיעדר זמינות של האתר ו/או שירותיו עקב תקלה טכנית ו/או קילקול, לרבות מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם ו/או לכל נזק אשר ייגרם למכשירי הקצה של המשתמש, לרבות ע"י נוזקות כלשהן, בעקבות השימוש באתר.
  7. הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר שלא על-ידה. אין לראות בפרסומים באתר משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצר ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.
  8. המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהחברה האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.
  9. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, בכל הקשור לגבולות האחריות לנזק כאמור.
 1. אבטחת מידע:

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמשים מסכימים כי החברה ו/או מי מטעמם לא יישאו בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמשים מוותרים על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

 1. מדיניות פרטיות האתר:
  1. מדיניות הפרטיות באתר הינה כפי המפורסמת בקישור הבא .
  2. הסכמה לקבלת דיוור ישיר ודברי פרסומת מהאתר: מובהר בזאת כי בכוונת החברה לעשות שימוש בכתובת הדוא"ל ומספר הטלפון אשר מסרו המשתמשים בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר לצורך שירותי דיוור ישיר כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1984, לרבות שליחת מידעון ("ניוזלטר") על מוצרים ושירותים וכן כל חומר שיווקי או דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
  3. בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות, הרישום לאתר והשימוש בו, לרבות באופן של מסירת פרטים ו/או בכל אופן אחר, מהווה הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר.
  4. מובהר כי החברה עושה שימוש בתוכנות דיוור אלקטרוני ובשירותי שליחת מסרונים (SMS), המופעלים על ידי צדדים שלישיים, לרבות לצורך שליחת הצעות מיוחדות הקשורות לשירותי החברה ו/או לשירותים הקשורים לשירותים אלה. החברה ו/או הצדדים השלישיים מעמידים לרשות המשתמשים אפשרות להסיר את פרטיהם ולחסום את האפשרות לקבלת דיוור ישיר ומסרונים כאמור (opt-out).
  5. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פנייה להנהלת האתר באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה [email protected]
 2. שימושים אסורים:
  1. חל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו ו/או בכל שירות המוצע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי החברה.
  2. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש העלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר ו/או שימוש שיש בו ניסיון לדלות או להשיג מידע או חומר הכלול באתר או בשרתיו בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו לשימוש כדין, וכן להימנע מכל איסוף מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת.
 1. קניין רוחני:
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, סימני המסחר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, לרבות מחירי המוצרים ואופן הצגתם באתר וכיו"ב שייכות לחברה או לצד שלישי שהתיר לחברה לעשות בהם שימוש.
  2. המשתמשים אינם רוכשים זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט הזכות לעשות שימוש על פי השירותים והמאפיינים של האתר.
  3. אין לעשות כל שימוש באתר ו/או בתכניו ו/או תכולתו ללא הסכמה מראש ובכתב מעת החברה. בכלל זה, לבצע כל העתקה, שיכפול, סריקה, תרגום ו/או הצגה בכל אופן אחר של חומר מהאתר מבלי שניתנה לכך הסכמת החברה מראש.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור חשבונות של משתמשים אשר יעשו כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, וללא כל התראה מוקדמת, והמשתמשים יישאו בכל הנזקים ו/או ההוצאות אשר ייגרמו לחברה ו/או למשתמשי האתר האחרים ו/או לספקים השונים בגין שימוש פוגע זה, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה מכוח דין או הסכם.
  5. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי לרבות של זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, וכיוצא באלה, ולכל פגיעה הנעשית בקשר ו/או כתוצאה משימוש באתר שלא על פי תנאי שימוש אלה.
 1. המחאת זכויות וחובות:
  1. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או את התחייבויותיה (אם וככל  שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, העברת בעלות ו/או בכל דרך אחרת, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם הסבת הזכויות. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.
 1. שונות:
  1. על הסכם זה חלים דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך או מחלוקת הנובעים מהשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז קריות.
  2. תקופת התיישנות מוסכמת: המשתמשים מודעים ומסכימים לכך שתקופת ההתיישנות בנוגע לכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה אשר נובעת למשתמשים בעקבות השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, כנגד החברה ו/או מי מטעמה, תעמוד על שישה חודשים, בהתאם להוראות חוק ההתיישנות, תשי"ח- 1958.
  3. כל הודעה שתישלח על ידי אתר החברה למזמין, על פי הכתובת אשר מסר לחברה בעת הרישום ו/או ביצוע ההזמנה, תיחשב כאילו הגיעה ליעדה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נשלחה באמצעות דוא"ל או פקסימיליה – תיחשב כאילו נמסרה ביום שליחתה, בכפוף להצגת אישור על השליחה.